Algemene voorwaarden

Versie: 1.1 | 17-01-2017

1.1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door 123lasergame.nl gesloten overeenkomsten en op deelname aan alle activiteiten die door 123lasergame.nl op locatie worden aangeboden. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij 123lasergame.nl schriftelijk met de opdrachtgever overeenkomt. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van 123lasergame.nl. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

1.2 Totstandkoming overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van 123lasergame.nl zijn vrijblijvend. Een offerte en/of aanbieding is in beginsel veertien dagen geldig. De opdrachtgever dient voor het sluiten van een overeenkomst met de organisator handelingsbekwaam te zijn. In geval van handelingsonbekwaamheid dient de opdrachtgever rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden.

1.3 Uitvoering en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever dient wijzigingen van de overeenkomst per e-mail door te geven aan 123lasergame.nl. Dit is mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van het arrangement. Afhankelijk van de aard van de wijziging, kan 123lasergame.nl de met de wijziging gepaard gaande kosten aan opdrachtgever in rekening brengen. Indien 123lasergame.nl niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient 123lasergame.nl dit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.

De locatie welke door de opdrachtgever wordt geregeld, dient vooraf afgestemd te worden met 123lasergame.nl. De locatie waar opgebouwd dient te worden moet op een gangbare wijze toegankelijk zijn. In geval van moeilijk bereikbare locaties, hetgeen ter beoordeling van 123lasergame.nl staat, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor onder andere voldoende, nuchtere en capabele hulpkrachten. Deze dienen ook na de afloop van het arrangement weer ter beschikking van 123lasergame.nl te staan, tenzij in de overeenkomst anders vermeld.

123lasergame.nl is bevoegd om uitvoering van de overeenkomst/arrangement te laten verrichten door derden.

1.4 Annulering door opdrachtgever

Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk door middel van een e-mail te versturen aan 123lasergame.nl. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is de opdrachtgever in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:

- Annulering tot 7 dagen vóór huurdatum: 25% van het factuurbedrag.
- Annulering binnen 7 dagen vóór huurdatum: 50% van het factuurbedrag.
- Annulering binnen 48 uren vóór huurdatum: 75% van het factuurbedrag.

Natuurlijk houden we hierbij rekening met extreem slechte weersomstandigheden waardoor het lasergamen mogelijk niet plaats kan vinden. In dat geval is annuleren in overleg tussen beide partijen ook mogelijk en worden alleen de tot dan toe gemaakte kosten in rekening gebracht.

1.5 Annulering door 123lasergame.nl en overmacht

Indien 123lasergame.nl door bijzondere omstandigheden niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal zij trachten om de opdrachtgever een passende oplossing aan te bieden. Dit geldt ook in geval van overmacht. Van overmacht is in beginsel sprake, indien 123lasergame.nl na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van onder andere, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van 123lasergame.nl als bij derden, van wie 123lasergame.nl de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van 123lasergame.nl ontstaan.

Indien door overmacht aan de zijde van 123lasergame.nl het plaatsvinden van het arrangement vertraagd wordt, zijn zowel de opdrachtgever als 123lasergame.nl bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft 123lasergame.nl slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

1.6 Aansprakelijkheid

123lasergame.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst of het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, voor zover van toepassing, overtreffen. De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gedragingen van alle deelnemers. De opdrachtgever vrijwaart 123lasergame.nl voor iedere vordering die een deelnemer jegens 123lasergame.nl meent te hebben.

1.7 Klachten

Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door 123lasergame.nl niet naar tevredenheid is opgelost, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen acht werkdagen nadat het arrangement plaatsvond per e-mail te melden aan 123lasergame.nl. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben.

1.8 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.9 Geschillen

Alle geschillen welke tussen 123lasergame.nl en opdrachtgever en/of deelnemer mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zullen worden beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter. Indien 123lasergame.nl en opdrachtgever en/of deelnemer dat overeen komen, kunnen zij een forumbeding overeenkomen ná het ontstaan van het geschil, wanneer de vordering ten hoogste de wettelijke competentiegrens bedraagt.

1.10 Bijzondere kosten

Indien 123lasergame.nl wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de opdrachtgever en een derde (bijvoorbeeld een toeschouwer), dan dient de opdrachtgever de daaruit voor 123lasergame.nl voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstand) volledig aan 123lasergame.nl te vergoeden. Alle overige bijzondere kosten van 123lasergame.nl voortvloeiend uit de relatie met de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever voor zover dit redelijk is. Hieronder valt onder andere buitengerechtelijke incassokosten.

1.11 Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden niet van kracht nadat 123lasergame.nl en opdrachtgever dat schriftelijk zijn overeengekomen.